Ephrata, Eastern Washington
Ephrata   |   Eastern Washington